Mikroregion Votice

Ze školPro školy

Stránka 1 z 3  > >>

Semináře Hejného metody pokračují

Na základě velmi kladných ohlasů na seminář Hejného meteody pro MŠ, který realizoval Mikroregion Voticko ve spolupráci s organizací H-mat, byla školám a neformálním vzdělávatelům v ORP nabídnuta verze pro 1. stupeň. 19.4.2017 tedy proběhne seminář pro začátečníky a o týden později proběhne seminář pro mírně pokročilé.

Hlubší anotace seminářů zde:

http://www.h-mat.cz/seminare/hm-1st

http://www.h-mat.cz/seminare/1st-mirne-pokrocili

Oba semináře proběhnou v obřadní místnosti MěÚ Votice, 2. patro od 14:00

Členové pracovních skupin rozvoje vzdělávání v ORP Votice opět zasednou k jednomu stolu

I v roce 2017 se začnou scházet pracovní skupiny rozvoje vzdělávání. Vznikly v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání, který realizuje Mikroregion Voticko. V loňském roce byly v souvislosti s projektem iniciovány dvě pracovní skupiny - pro předškolní a pro základní vzdělávání. Na minulém setkání byly definovány priority a cíle rozvoje vzdělávání v území. Dalším úkolem těchto pracovních skupin je na základě cílů promyslet potřebné aktivity, které budou mateřské a základní školy v území společně realizovat v následujících letech. Opatření a cíle, které vznikly na základě setkávání pracovních skupin je možné najít ve Strategickém rámci MAP v sekci Pro školy/Strategický rámec.

Setkání pracovní skupiny pro předškolní vzdělávání se uskuteční 22.3.2017 od 13:30 v kanceláři Mikroregionu Voticko, 2.patro MěÚ Votice u obřadní síně.

Setkání pracovní skupiny pro základní vzdělávání se uskuteční 5.4.2017 od 13:30 v kanceláři Mikroregionu Voticko, 2.patro MěÚ Votice u obřadní síně.

Sešel se řídící výbor MAP vzdělávání ORP Votice

Další setkání zástupců vzdělávacích institucí v rámci tvorby místního akčního plánu ORP Votice proběhlo ve středu 27. 1. ve Voticích. Schůzku navštívil také vedoucí projektu krajského plánu vzdělávání  PaeDr. P. Schneider, který seznámil zúčastněné se stavem krajského plánování a dalším postupem uplatňování plánu v praxi. Podle jeho slov bude navýšen rozpočet dalšího pokračování projektu KAP o cca 160 milionů Kč, které budou uvolněny mmj. na vzdělávání v rámci Středočeského kraje. Diskuze ze stran ředitelů škol se vedla také na téma přetíženosti pedagogicko psychologických poraden, o které ví jak Středočeský kraj, tak MŠMT, ale situaci se nedaří řešit.

Realizační tým MAPu představil své podněty k rozvíjení spolupráce škol v regionu – nové semináře pro učitele, vytvoření  tzv. Krizového manuálu škol v komunikaci s rodiči i návrh na vznik svépomocné skupiny učitelů, kteří byli ochotni předávat si své zkušenosti a podílet se na zviditelňování moderních vyučovacích metod s ohledem na podporu znevýhodněných žáků.

Projekt Skutečně zdravá škola

Do programu Skutečně zdravá škola pod záštitou ministerstev zemědělství a životního prostředí je v ČR již zapojeno 245 mateřských, základních a středních škol. Skutečně zdravá škola je komplexní program zdravého školního stravování. Snaží se, aby si děti jídla vážily, dokázaly si jej vychutnat a věděly, odkud jídlo pochází a jak vzniká. Skutečně zdravá škola pomáhá dětem v rozvoji dovedností a návyků, které budou potřebovat ke zdravému a úspěšnému životu.

Více informací včetně přihlášky školy najdete zde

Metodické dny - Škola hrou

V MŠ Velíšská ve Vlašimi budou probíhat 23. 2. a 27. 4. bezplatné metodické hodiny (od 13 do 16 hodin) Školka hrou, které ve spolupráci s mateřskými školami pořádá vzdělávací centrum EDULAB.

Můžete poznat trendy moderního předškolního vzdělávání, seznámit se s netradičními náměty a možnostmi integrace moderních pomůcek mezi běžné postupy a metody. Metodické dny jsou akreditovány MŠMT v systému DVPP (účastník obdrží osvědčení o absolvování školení).

V MŠ Velíšská Vlašim zároveň v březnu a v květnu 2017 proběhnou certifikované semináře na čtenářskou pregramotnost v předškolním vzdělávání.

Více zde:

http://akademie.edulabcr.cz/mista/materska-skola-vlasim

Seminář komunikace s rodiči

Dne 14.3. se od 9:00 v obřadní síni MěÚ Votice uskuteční cca 8 hodinový seminář na téma komunikace s rodiči. Seminář byl stanoven jako potřebný na setkáních pracovních skupin pro vzdělávání. Lektorují ho PhDr. David Čáp - psycholog a speciální pedagog, který působí na Filosofické fakultě UK a věnuje se otázkám chování a komunikace, mimo jiné i v souvislosti se šikanoua a Miroslav Hřebecký, manažer vzdělávání, EDUin.

Krátká anotace:
Seminář ukazuje školám, jak komunikovat a spolupracovat i s problémovými rodiči. Za pomoci zkušeného psychologa a pedagoga si učitelé a učitelky prakticky vyzkouší způsoby konstruktivní komunikace, která prospěje vztahům školy s rodiči a umožní jim lépe řešit problémy. Zúčastněným učitelům a učitelkám umožní zažít komunikační situace z pozice rodičů, kteří přicházejí s dotazem nebo problémem, nabídne jim případovou studii a možnost diskuse nad jejich dotazy.

Seminář je hrazen z projektu Místní akční plány rozvoje vzdělávání v ORP Votice, Občerstvení bude zajištěno.

Seminář Hejného metody v matematice pro MŠ

Dne 2.2.2017 se od 14:00h uskuteční v obřadní síni MěÚ Votice seminář Hejného metody v matematice pro mateřské školy. Seminář je určen pro učitele mateřských škol, kteří se již doslechli o výukové metodě prof. Hejného na 1. stupni ZŠ a chtěli by u svých dětí v mateřských školkách efektivně rozvíjet předmatematickou gramotnost v duchu výukové metody orientované na budování schémat. Součástí semináře bude i videoukázka a diskuse. Časová dotace semináře je 4x45minut.

Více o semináři zde:

http://www.h-mat.cz/seminare/materskeskoly

Seminář čtenářské dílny proběhne v listopadu

V rámci projektu Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání, který v ORP realizuje Mikroregion Voticko, se připravují semináře, které pedagogůma neformálním vzdělavatelům pomohou při vzdělávání. Témata seminářů si tvořili pedagogové a další aktéři ve vzdělávání na pracovních skupinách, kde se hodnotily problémové oblasti při vzdělávání a jaké dovednosti a kvalifikace pedagogové potřebují pro své povolání.

Jednou z potřeb a priorit bylo účelněji se věnovat čtenářské gramotnosti, a tak ná základě těchto potřeb byl připraven realizačním týmem Mikroregionu Voticko seminář Čtenářské dílny a podpora čtenářství, který se uskuteční v jednom, nebo ve dvou termínech během měsíce listopad. Tento seminář může být na pokračování a reagovat na individuální poptávky pedagogů.

Anotace semináře

V rámci dvouhodinového setkání si ukážeme, jak vést čtenářskou dílnu, aby děti opravdu motivovala ke čtení, a řekneme si, jakým chybám je dobré se vyhnout. Zároveň si ukážeme další metody a techniky, jak podporovat čtenářství a sdílení čtenářských zážitků mezi spolužáky na prvním i druhém stupni základní školy. Účastnici by si měli přinést rozečtenou knihu podle vlastního výběru.

Lektorka: Jana Feřteková, učitelka a lektorka kurzů Čtením a psaním ke kritickému myšlení

Počet účastníků: 12

Na území ORP vznikl Strategický rámec priorit pro vzdělávání

Mikroregionu Voticko, který realizuje ve spolupráci se školami v ORP Votice projekt Místní akční plán, vytvořil Strategický rámec pro rozvoje vzdělávání do roku 2023. Na základě setkávání pracovních skupin byly stanoveny prioritní oblasti a cíle ve vzdělávání v ORP. Jednotlivé cíle pak byly popsány a spolu s investičními prioritami škol zapracovány do Strategického rámce MAP.


Tento Strategický rámec by se měl schvalovat Řídícím výborem MAP, který se uskuteční 18.10.2016 v obřadní síni MěÚ Votice.

Strategický rámec MAP schválený

Výzva IROP na investice do zájmového a neformálního vzdělávání

MMR ČR připravilo pro žadatele IROP výzvu č. 56 INFRASTRUKTURA PRO ZÁJMOVÉ, NEFORMÁLNÍ A CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Bude podporovat rozvoj infrastruktury škol a školských zařízení, středisek volného času, domů dětí a mládeže, školních družiny a školních klubů, vzdělávacích a školících centra a dalších subjektů podílejících se na realizaci zájmového, neformálního a celoživotního (dalšího) vzdělávání. Výzva bude zahájena 18. 11. 2016 a ukončení příjmu žádostí je stanoveno na 14. 4. 2017.

Více zde.