Mikroregion Votice

Spolupráce obcí v ORP Votice úspěšně pokračuje

zář 17, 2018

Sociální koordinátor pro území obce s pověřenou působností Votice bude výstupem dalšího společného projektu dobrovolného svazku obcí Mikroregion Voticko. Provázanost této aktivity s ostatními počiny v sociální oblasti, tedy vytvořením Sociálního fondu ORP Votice, otevření Občanské poradny ve Voticích či brzkým zřízením Komunitního centra v obnoveném františkánském klášteře, navíc vypovídá o plánovaném a koordinovaném postupu samospráv na Voticku.

Jediným tématem spolupráce ale samozřejmě není pouze sociální oblast. Mikroregion intenzivně řeší další přeshraniční problémy území svých členských obcí. V současnosti například dopravní obslužnost a její přenastavení v souvislosti se zaváděním integrované veřejné dopravy Prahy a Středočeského kraje. Stále více se zástupci samospráv také baví o budoucnosti odpadového hospodaření, vždyť hrozba zákazu skládkování zcela změní systém svozu a ukládání odpadu a obce by měly být jednotlivě i společně na tuto zásadní změnu připravené.

Stěžejním společným projektem je pak pro obce Mikroregionu Voticko využití v současnosti či v budoucnu opuštěného drážního tělesa, protože železniční provoz se v úseku Sudoměřice – Bystřice od roku 2021 zcela přesune na moderní IV. železniční koridor. Zdlouhavá jednání se zástupci SŽDC o převodu dotčených pozemků do vlastnictví spolku obcí nijak nebrzdí optimismus starostů ani započatou práci v podobě projektování páteřní cyklostezky a plánování dalších záměrů obcí na opouštěné trati.

Pravidelné debaty zástupců „votických“ obcí na členských schůzích svého mikroregionu jsou tak potřebné a činorodé. Zejména díky vstřícnému přístupu města Votice a jeho vedení jsou pak všechny problematické oblasti rozvoje regionu také řešitelné či alespoň řešené, a to je důležitý faktor důvěry a společné legitimity.

Projevem spolupráce bude také účast hasičských sborů z území Mikroregionu Voticko na oslavě stoletého výročí naší republiky dne 20. 9. ve Voticích. Úvodní průvod hasičů a starostů obcí se zástavami jistě podpoří slavnostní náladu tohoto významného dne a ukáže, že obce v ORP Votice jdou jedním směrem.


U nás to žijeAktuality

Od února 2019 je k dispozici části obcí Mikroregionu Voticko v MAS Posázaví koordinátorka sociální práce, Bc. Petra Kocourková.  Koordinátorka ve Voticích a okolních obcích zajišťuje dostupnost sociální práce. Díky této pozici se dostane sociální práce do malých obcí a osad a předejde se negativním následkům, kdy pomoc nepřijde včas, jelikož se o problémech často neví.

Do roku 2018 vstupovaly Votice z pohledu dopravní obslužnosti s velkými nadějemi. Podle slibu Středočeského kraje mělo dojít k realizaci dopravní integrace autobusů do systému Pražské integrované dopravy (PID), což by s sebou přineslo racionalizaci autobusových linek, zavedení tarifu PID a předplatného jízdného PID a navýšení počtu spojů. Bohužel právě provedení integrace do PID se v roce 2018 uskutečnit nepodařilo z důvodu průtahů s řešením problému kompatibilit odbavovacích systémů dopravců v rámci PID.

Výběrová řízení na čtyři pracovní místa vypisuje Městský úřad ve Voticích. Jde o pozice vedoucího odboru správních činností a dopravy, referenta územního plánování, referenta pro vodoprávní úřad a asistentku místostarosty města. Více informací najdete ZDE.

Bav seAkce v mikroregionu