Mikroregion Votice

Odpady, organizační změny a doprava na zasedání Mikroregionu Voticko

čen 26, 2019

Ve středu 29. května se v obřadní síni městského úřadu ve Voticích uskutečnilo zasedání Mikroregionu Voticko spojené se setkáním starostů ORP Votice. Z bohatého programu vypíchněme řešení smluvního zajištění svozu odpadů, organizační změny na MěÚ Votice, dopravní obslužnost nebo dotace.

Úvodní slovo si vzal předseda svazku Mgr. Viktor Liška, který nastínil program a předal slovo prvním hostům ze Středočeské filmové kanceláře, kteří seznámili přítomné starostky a starosty o agendě této kanceláře a možnostech spolupráce s filmaři.

Následně byly představeny organizační změny na městském úřadě Votice, jež představila tajemnice MěÚ Votice Mgr. Jaroslava Ptáčková, která zároveň představila některé vedoucí odborů. Jako první byl představen Ing. Zdeněk Poula z Odboru výstavby, územního plánování a životního prostředí, následně Bc. Jana Zoulová z Odboru správních činností a dopravy, následně Bc. Jana Šedivá z Odboru vnitřních věcí a obecního živnostenského úřadu a nakonec Mgr. Soňa Janoušová z Odboru sociálních věcí.

Změny a pozadí uskutečnění organizačních změn okomentoval i starosta Votic Jiří Slavík. Podle něj se jedná o komplexní změny a cílem je lepší spolupráce úředníků a rychlý a jasný výstup vůči obcím, občanům, aby občan nemusel obcházet různé odbory, ale vše vyřešil na jednom místě.

Následně vystoupil vedoucí Odboru výstavby, územního plánování a životního prostředí Ing. Zdeněk Poula. Jeho rozsáhlý odbor má 12 referentů, asi zajišťuje asi 10 agend. Ing. Poula představil některé nové i staronové pracovníky, kteří jsou nyní součástí velkého Odboru výstavby, územního plánování a životního prostředí. Následně byly představeny agendy, které bude tento odbor zajišťovat. V diskuzi vystoupil starosta Zvěstova, který informoval o četnosti pozitivních reakcí o zrychlení vyřizování agend, které souvisí se vznikem nového velkého odboru. Představeny byly i novinky v kácení dřevin, které rosou mimo lesní porost.

O odpadovém hospodářství promluvil Ing. Jiří Prášek, který představil statistiku produkce vybraných komunálních odpadů z území ORP Votice za rok 2018 a vyhodnocení třídění v rámci Středočeského kraje včetně doprovodného komentáře. V diskuzi vystoupil emeritní starosta Mezna Rudolf Vobruba, starosta Miličína Václav Karda, starosta Ratměřic Mgr. Viktor Liška, starostka Heřmaniček Jarmila Trachtová, starosta Zvěstova Karel Babický, starosta Neustupova Josef Škréta, starostka Jankova Bc. Jitka Jonsztová, starosta Střezimíře Bc. Miloš Jelínek, místostarosta Červeného Újezdu Tomáš Hrdinka a starosta Votic Jiří Slavík. Rudolf Vobruba poukázal na fakt, že statistika je podle jeho názoru zavádějící, jelikož je podle něj nejdůležitější to, že je obec čistá. Samotný fakt, že obec vykazuje menší počet kilogramů odpadů na hlavu je podle něj zavádějící a nesmyslný. Diskuze o tomto bodu byla dlouhá a velmi bouřlivá.

Následně vystoupila Bc. Jana Zoulová z Odboru správních činností a dopravy a informovala o žádostech o stanovení dopravního značení, objednávkový systém MěÚ Votice a přestupky vyplývající ze zákona o střetu zájmů veřejných funkcionářů.

Jednání se následně přehouplo k informacím od Bc. Jany Šedivé, vedoucí Odboru vnitřních věcí a obecního živnostenského úřadu. Jana Šedivá informovala o včasném vyřízení cestovních dokladů před letní turistickou sezonou, dále promluvila o novele zákona o ověřování a oznámení změn v osobách statutárních zástupců podnikajících obcí.

Informace z oblasti sociálních věcí přednesla vedoucí Odboru sociálních věcí Mgr. Soňa Janoušová. Ta informovala o rušení ústavních zařízení, novele občanského soudního řádu, zajištění sociálních pohřbů a dni prevence kriminality. Podle emeritního starosty Mezna Rudolfa Vobruby jsou novinky shora v této oblasti absurdní a rušení zařízení ústavní péče nesmyslné.

Dalším bod představila koordinátorka sociální práce Mikroregionu Voticka Bc. Petra Kocourková, která představila informace z aktivit této pozice a práce s klienty. Do diskuze se zapojil starosta Ratměřic Mgr. Viktor Liška, který kvitoval práci koordinátorky.

Informace o smluvním zajištění dopravní obslužnosti svazku obcí BENE-BUS s dopravci představil referent pro dopravní obslužnost svazku obcí BENE-BUS, který nastínil i organizační změny v Integrované dopravě Středočeského kraje a jejich vliv na integraci dopravy na Voticku. Starosta Votic Jiří Slavík slíbil přítomným starostkám a starostům, že zajistí jednání s novým ředitelem IDSK Michalem Štěpánem a bude žádat jasné termíny a garanci realizace integrace na podzim 2019.

Pokračovalo se aktivitami z kanceláře Mikroregionu Voticko, informacemi o dotačních titulech a pracovních úvazcích mikroregionu.

Jan Vachtl


U nás to žijeAktuality

Středočeský kraj rozděluje v letošním roce celkem 50 mil. Kč na participativní projekty. O jejich pořadí v jednotlivých kategoriích rozhoduje počet hlasů veřejnosti. Hlasovat je možné prostřednictvím stránek https://mujkraj.kr-stredocesky.cz/hlasovani/, kde je i průběžné pořadí projektů. Hlasujte pro podporu projektů obcí a mikroregionu.

Děkujeme za Vaši podporu!

Hlasovat je možné do 15. 6. 2020.

IDSK Středočeského kraje spolu s vedením obcí v ORP Votice připravili nové schéma linek i změnu jenotlivých jízdních řádů autobusů, které budou jezdit na Voticku po zaintegrování s Pražskou integrovanou dopravou. Bohužel současný nouzový stav původní termín spuštění nového systému 16. 5. 2020 odsouvá. Termín realizace tak bude záviset na ukončení nouzového stavu v ČR a navazujících opatřeních spočívajících zejména v omezeném pohybu osob. V tuto chvíli předpokládáme, že po ukončení opatření vlády ČR proběhne během následujících cca dvou týdnů u výše uvedených oblastí kontrola připravenosti projektů. Nový termín integračních projektů pak bude následně stanoven s odstupem čtyř až šesti týdnů po provedeném zhodnocení stavu připravenosti jednotlivých projektů a též ve vazbě na epidemiologický stav v České republice.

Všechny důležité informace o integraci dopravy na Voticku, včetně návrhu nových autobusových linek, najdte na www.pid.cz

Bav seAkce v mikroregionu