Mikroregion Votice

Ti, co to realizujíRealizační tým

I. REALIZAČNÍ TÝM PROJEKTU MAP IV
Realizační tým projektu poskytuje administrativní a odbornou podporu v rámci celého procesu rozvoje a aktualizace MAP a evaluace MAP.
Realizační tým je složen z části administrativní a odborné, je odpovědný za realizaci všech aktivit v rámci projektu. Zabezpečuje činnost Řídicího výboru a dalších částí organizační struktury MAP. Setkává se na pravidelných poradách, ze kterých jsou pořizovány zápisy. Každý člen realizačního týmu MAP má prostřednictvím pracovní náplně, případně přidělených úkolů z jednání jasně definovanou roli v týmu, pracovní činnosti a odpovědnosti. Za tyto činnosti zodpovídají členové týmu projektovému manažerovi, který tento tým vede.
Úplný výčet aktivit realizačního týmu je uveden ve Specifických pravidlech pro žadatele a příjemce výzvy 02_23_017 Akční plánování v území – MAP. Žadatel bude všechny aktivity provádět v souladu s těmito Pravidly.

Členové realizačního týmu projektu MAP IV:
Rozdělení rolí v realizační týmu MAP IV

 

II. REALIZAČNÍ TÝM PŘEDCHOZÍHO PROJEKTU MAP III

1) ADMINISTRATIVNÍ TÝM MAP III

Hlavní manažer
Hlavní manažer projektu zodpovídá za celkovou realizaci projektu, za splnění stanovených cílů projektu ve stanoveném období realizace projektu a v rámci stanoveného rozpočtu projektu. Vede členy projektového týmu. Kontroluje vedení dokumentace projektu a dodržování harmonogramu aktivit. Reportuje stav projektu směrem k poskytovateli dotace, nadřízeným a členům realizačního týmu projektu. Věnuje se řízení rizik a příležitostí na úrovni projektu i řízení změn na úrovni projektu. Manažer zodpovídá za plánování, organizování, řízení a kontrolu realizace projektu tak, aby bylo dosaženo stanovených projektových cílů, a to ve stanoveném termínu a v rámci stanoveného rozpočtu projektu. Také administrativní stránku projektu povede Hlavní manažer MAP. Pozici zastává Mgr. Viktor Liška, který disponuje mnoha zkušenostmi s vedením projektů. Viktor Liška pro Mikroregion Voticko v letech 2013 - 2015 úspěšně zrealizoval jako regionální koordinátor projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správního obvodu obce s rozšířenou působností Votice. V roce 2016-2017 úspěšně realizoval MAP I. a poté také MAP II. Hlavní manažer bude řídit jak administrativní tým, tak tým odborný.
Hlavní manažer bude v projektu zaměstnán na 0,5 úvazku, což je rozsah po zkušenostech z MAP I a MAP II dostačující, a to i vzhledem k nižšímu počtu škol v území. Vzhledem k malému týmu a ORP řeší hlavní manažer ještě následující činnosti: vytváří monitorovací zprávy o realizaci projektu, komunikuje s poskytovatelem finanční podpory, vytváří podklady související s realizací projektu, účastní se jednání s partnery projektu, komunikuje s dodavateli projektu, zajišťuje chod kanceláře projektu. Do jeho gesce spadá dále řízení administrativního a odborného týmu.

Finanční manažer a účetní
Zodpovídá za finanční správnost a platby projektu, např. dohlíží nad financováním projektu a stavem rozpočtu projektu, kontroluje a připravuje podklady pro žádosti o platbu, zpracovává podklady pro žádosti o platbu, připravuje podklady pro finanční části zpráv o realizaci projektu, účastní se kontrol projektu. Podílí se na činnostech souvisejících s účetnictvím projektu, evidencí účetních dokladů, vedením bankovního účtu, účtování mezd aj. Dále sleduje vývoj přímých a nepřímých nákladů a hlídá, aby čerpání bylo v souladu s projektem.
Pozici finančního manažera a účetní zastává Ing. Ivana Brehovská.

 

2) ODBORNÝ TÝM MAP

Koordinátor MAP
Koordinuje a řídí zpracování Místního akčního plánu, řízení procesu zpracování MAP, zodpovídá za zpracování jednotlivých částí MAP, koordinuje členy Řídícího výboru (termíny setkávání, plnění úkolů a kompetencí ŘV), zodpovídá za celkovou koordinaci pracovních skupin (podporuje spolupráci a efektivnost v pracovních skupinách např. propojením s lokálním síťařem, OSPOD, NNO atd.) a celkovou koncepci a jednotnost zpracování Místního akčního plánu. Nepřímo řídí pozici analytika MAP (který má ještě v gesci vedení pracovních skupin) a zodpovídá, aby výstupy analytika MAP (včetně koordinace pracovních skupin) byly zpracovány v souladu s Postupy MAP III a přinášely objektivní a relevantní informace. Spolunavrhuje způsoby financování aktivit, účastní se jednání pracovních skupin, vede porady s členy odborného týmu. Aktivně navštěvuje školy, poskytuje konzultace a poradenství pro školy, informuje školy o výstupech pracovních skupin. Na pozici koordinátora MAP pracuje Mgr. Eva Křížková na 0,5 úvazku.

Analytik MAP
Analytik MAP v odborném týmu je výkonná pozice, která je nepřímo podřízená pozici koordinátora. Hlavní náplní je přímá aktualizace dokumentu MAP, hlídání vzniku případných strategií v oblasti vzdělávání a následně zapracování do MAP. Analytik MAP agreguje potřeby všech škol zapojených do projektu do souhrnného dokumentu, který bude podkladem pro aktualizace analytické části a navrhování aktivit škol a aktivit spolupráce do SR MAP v průběhu realizace projektu. Kromě dotazníkového šetření a popisu potřeb škol ve spolupráci se školními analytiky, bude analytik MAP zjišťovat potřeby a plány škol v dalších aktivitách MAP, které souvisejí nejen se zapojením škol do procesu evaluace, ale i se společným plánováním, se síťováním a vzájemným učením škol a také prostřednictvím komunikace mezi školami a dalšími partnery. Tyto aktivity předkládají úzkou spolupráci analytika MAP se školními analytiky.
V neposlední řadě má analytik MAP v gesci pozici vedoucí pracovních skupin. V rámci projektu bude třeba koordinovat činnost šesti pracovních skupin dle Postupů MAP III, které se budou každá 4x ročně setkávat (S výjimkou pracovní skupiny pro digitální gramotnost). Kumulací pozice vedoucího pracovních skupin a analytika MAP se budou efektivně předávat výstupy z pracovních skupin do dokumentu MAP a jeho aktualizovaných podob. Po celou dobu projektu se analytik věnuje KA A1 Rozvoj a aktualizace MAP.
Na pozici analytika MAP pracuje na 0,2 úvazku Bc. Jan Počepický který má bohatou zkušenost s realizací MAP I a MAP II.

Odborný konzultant
Provádí konzultační činnosti členům pracovních skupin v oblasti výchovy a vzdělávání, včetně vhodných metod a forem práce. Podílí se na výběru vzdělávacích aktivit pro odborný realizační tým, případně vede vzdělávací aktivity pro členy odborného realizačního týmu. Podílí se na zpracování analýz, identifikace problémů a příčin ve vzdělávání v území. Konzultuje návrhy aktivit spolupráce a aktivit škol členů pracovních skupin, zpracovává dílčí podklady a oponentury výstupů pracovních skupin, zajišťuje konzultace problematiky ESIF ve vzdělávání. Poskytuje konzultace školám při identifikaci problémů a příčin. Odborný konzultant přináší do odborného realizačního týmu odborný vhled do témat, která budou v rámci projektu řešena. Odborné zkušenosti budou využity i na platformách pracovních skupin.
Na pozici odborného konzultanta pracuje Tomáš Feřtek, celkem 16 hodin/měsíc.

Evaluátor MAP
Na pozici evaluátorky pracuje Mgr. Jana Kolářová. Její odpovědností je evaluace procesu místního akčního plánování. Odpovědností evaluátora je společně s RT MAP zrekapitulovat cíle celého akčního plánování v území, stanovit evaluační otázky, evaluační design a harmonogram evaluace. Minimálně vyhodnotí účelnost, dopady a udržitelnost MAP. Zjištěné výsledky budou sděleny aktérům v území. Cílem evaluátora je vyhodnocení procesu místního akčního plánování ve vzdělávání, který probíhal v programovém období 2014-2020. Evaluátorka pracuje na DPP, celkem 24 hodin/měsíc.

Členové pracovních skupin
Členové pracovní skupiny jsou důležitou hybnou silou změn a rozvoje vzdělávání. Již v realizovaném projektu MAP byly platformy pracovních skupin důležité v přinášení praktických návodů na rozvoj v řešených oblastech a tématech. Členové PS budou zpracovávat analytické výstupy ze škol za danou oblast a návrhovou část opatření aktivit škol a aktivit spolupráce, poskytují poradenství školám a ostatním subjektům zapojeným do MAP, účastní se jednání se zřizovateli a členy ŘV MAP. Pracovní skupiny, které řeší projekt, jsou čtyři a řeší oblast financování, čtenářskou a matematickou gramotnost a rovné příležitosti. Dále funguje pracovní skupina EVVO a polytechnická výchova a digitální gramotnosti, jejichž činnost se prolíná všemi ostatními PS.

Členové realizačního týmu předchozího projektu MAP III:
Rozdělení rolí v realizační týmu MAP III